WSA Solutions

WSA Solutions integruje wieloletnie doświadczenie zespołu w optymalizacji procesów z wykorzystaniem Lean Six Sigma i wdrażaniem zaawansowanych rozwiązań informatycznych.

Spółka rozwija system do zdalnego monitorowania procesów produkcyjnych, które za pomocą zbieranych danych z sensorów drgań na maszynach, narzędzi pomiarowych i osobistych terminali pracowników, analizują statystycznie trendy, zmienności i anomalie w zachowaniu poszczególnych elementów procesu.

Rozwiązanie adresuje problemy występujące prawie w każdej firmie, która wykorzystuje maszyny i stanowiska robocze do przetwarzania surowców i materiałów na komponenty lub wyroby gotowe.

Informacje potrzebne do skutecznej kontroli procesu są zbierane w następujących miejscach:

 • maszyna (czas jej pracy, przyczyny przestojów, zgłoszenia awarii i poziom zużycia przez drgania),
 • punkty kontrolne charakterystyk jakościowych (wymiary, dokładność, parametry procesu),
 • otoczenie produkcji (temperatura, wilgotność),
 • realizacja standardów (otrzymanie instrukcji i potwierdzanie wykonania list kontrolnych przez operatorów – rozruch, przezbrojenia, kontrola wizualna ..)

Korzyści płynące z wdrożonego systemu WSA-R19 t między innymi:

 • kontrolna nad zmiennością w każdym kontrolowanym punkcie procesu.
 • mniejsze straty z powodów przekroczenia znaczących tolerancji.
 • lepsza jakość i efektywność procesów. Możliwość raportowania zmienności do klientów w formie raportów.
 • szybsza reakcja na nietypowe odchylenia. Większe skupienie pracowników na kontroli procesu i maszyn.
 • podejmowanie bardziej trafnych decyzji odnośnie podnoszenie efektywności wykorzystania parku maszynowego w czasie.
 • podniesienie efektywności i wydajności.
 • poprawa dyscypliny wśród pracowników.

Idealnym klientem jest duża firma używająca maszyn w procesach:

 • produkcji przemysłowa,
 • przetwórstwo metali i minerałów,
 • wydobycie kruszyw.

Polska plasuje się na pozycji 21 listy użytkowników maszyn urządzeń na świecie, z inwestycją na poziomie 700 – 750 mln USD rocznie. Rynek polski określany jest na około 1500 nowych maszyn rocznie. Ilość centrów obróbczych pracujących na terenie kraju na koniec 2017 roku szacowana była na 20 000 maszyn (dane GUS). Celem WSA Solution jest zapewnienie ciągłego dozoru i zdalnej diagnostyki dla 3% tych urządzeń w ciągu 3 lat.

Scroll to top