Polityka ESG

ESG (Environmental, Social and Governance) to pojęcie odnoszące się do trzech kluczowych czynników, które są brane pod uwagę przy ocenie zrównoważonego i odpowiedzialnego działania przedsiębiorstw i inwestycji – środowiskowego, społecznego i zarządczego. ESG oznacza podejście inwestycyjne, które, oprócz wskaźników finansowych, uwzględnia również kryteria pozafinansowe przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

ESG składa się z trzech filarów:

Environmental (środowiskowy) – dotyczy wpływu działalności przedsiębiorstw na środowisko naturalne i obejmuje kwestie związane z emisją gazów cieplarnianych, zużyciem energii, efektywnością energetyczną, zarządzaniem odpadami, ochroną zasobów naturalnych, zmianami klimatycznymi, zanieczyszczeniem powietrza i wody oraz ochroną bioróżnorodności.

Social (społeczny) – uwzględnia oddziaływanie przedsiębiorstw na społeczeństwo, pracowników, klientów, dostawców oraz lokalne społeczności. Zagadnienia społeczne obejmują prawa człowieka, warunki pracy i wynagradzania, politykę różnorodności i równości, zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, relacje z interesariuszami oraz społeczną odpowiedzialność biznesu.

Governance (zarządzanie) – odnosi się do procesów zarządzania i sprawowania kontroli nad przedsiębiorstwami i uwzględnia aspekty, takie jak przejrzystość, etykę biznesu, odpowiedzialność korporacyjną, niezależność organów nadzorczych, skład i wynagrodzenie członków organów zarządczych oraz podejście do zarządzania ryzykiem.

Wdrożenie podejścia ESG polega na uwzględnieniu tych trzech czynników w strategii i praktykach organizacji, a następnie monitorowaniu i ocenie działań przedsiębiorstwa za pomocą odpowiednich wskaźników. Pozwala to inwestorom lepiej zrozumieć ryzyko i potencjał związany z daną inwestycją.

Organy europejskie traktują kwestie zrównoważonego rozwoju w sposób priorytetowy, dlatego opracowały ramy prawne dotyczące uwzględniania czynników ESG w sektorze finansowym. Regulacje te nakładają na uczestników rynku finansowego obowiązek ujawniania szczegółowych informacji dotyczących ryzyk dla przez nich podejścia w zakresie uwzględniania w działalności ryzyk zrównoważonego rozwoju.

Kluczowe akty prawne dotyczące ESG, które zostały przyjęte przez pracodawcę unijnego dla sektora finansowego, to: 

  • Rozporządzenie (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych („Rozporządzenie SFDR”);
  • Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/1288 z dnia 6 kwietnia 2022 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 w zakresie regulacyjnych standardów technicznych określających szczegóły dotyczące treści i sposobu prezentacji informacji w odniesieniu do zasady „nie czyń poważnych szkód”, określających treść, metody i sposób prezentacji informacji w odniesieniu do wskaźników zrównoważonego rozwoju i niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju, a także określających treść i sposób prezentacji informacji w odniesieniu do promowania aspektów środowiskowych lub społecznych i celów dotyczących zrównoważonych inwestycji w dokumentach udostępnianych przed zawarciem umowy, na stronach internetowych i w sprawozdaniach okresowych („Rozporządzenie RTS”);
  • Rozporządzenie (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088 ( „Taksonomia”);
  • Rozporządzenie delegowane Komisji (UE)  2021/2139 z dnia 4 czerwca 2021 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 poprzez ustanowienie technicznych kryteriów kwalifikacji służących określeniu warunków, na jakich dana działalność gospodarcza kwalifikuje się jako wnosząca istotny wkład w łagodzenie zmian klimatu lub w adaptację do zmian klimatu, a także określeniu, czy ta działalność gospodarcza nie wyrządza poważnych szkód względem żadnego z pozostałych celów środowiskowych („Rozporządzenie klimatyczne”).

W wykonaniu obowiązków określonych w powołanych aktach prawnych,
ERC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „ZASI”), działająca jako zewnętrznie zarządzający alternatywną spółką inwestycyjną działającą pod firmą
ASI ERC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (dalej: „ASI”) oświadcza, co następuje.

Strategia dotycząca wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju

Realizując obowiązek, o którym mowa w art. 3 ust. 1 Rozporządzenia SFDR, ZASI oświadcza, że na obecnym etapie nie posiada strategii dotyczących wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Zgodnie z art. 2 pkt 22 Rozporządzenia SFDR ryzyko dla zrównoważonego rozwoju oznacza sytuację lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji.

ZASI uznaje, że aktualnie ryzyka dla zrównoważonego rozwoju nie wpływają w sposób istotny na zwrot z oferowanych przez niego produktów finansowych (alternatywna spółka inwestycyjna). Ocena ta została dokonana po uwzględnieniu czynników, takich jak rodzaj oferowanego przez ZASI produktu finansowego, planowany rozmiar działalności ASI w najbliższym okresie, przyjęte w polityce i strategii inwestycyjnej ASI dopuszczalne rodzaje lokat, kryteria doboru lokat, zasady dywersyfikacji lokat oraz zdywersyfikowany katalog sektorów, w których ASI poszukuje potencjalnych lokat.

Jednocześnie, na podstawie art. 5 ust. 1 Rozporządzenia SFDR ZASI oświadcza, że aktualnie nie zapewnia spójności zasad wynagradzania z wprowadzaniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju.

ZASI będzie na bieżąco monitorować ryzyka dla zrównoważonego i w przypadku zidentyfikowania wzrostu ich wpływu na zwrot z tytułu uczestnictwa w ASI, ZASI podejmie odpowiednie działania w celu przekazania stosownych informacji inwestorom ASI.

Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych nie bierze się pod uwagę ich niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju

W wykonaniu obowiązku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. b Rozporządzenia SFDR oraz
art. 12 Rozporządzenia RTS, ZASI informuje, że nie bierze pod uwagę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju.

ZASI uzasadnia swoją decyzję skalą działalności ASI i założeniami co do przebiegu procesu inwestycyjnego. W ocenie ZASI przy obecnym rozmiarze działalności ASI uwzględnianie głównych niekorzystnych skutków, o których mowa w zdaniu poprzednim, w istotny sposób zwiększyło by koszty procesu inwestycyjnego, co z uwagi na charakter ASI, rodzaj udostępnianych produktów oraz skalę prowadzonej działalności mogłoby ograniczyć rentowność ASI.

Scroll to top