Kategoria: News

Informacje dla inwestorów

ERC sp. z o.o. oraz ASI ERC sp. z o.o. sp. k. informują, że w dniu 29.09.2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 16.08.2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku (Dz. U. z 2023 r. poz. 1723, dalej: „ustawa zmieniająca”). Ustawa ta wprowadziła szereg zmian do przepisów ustawy z dnia 27.05.2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 681 z późn. zm., dalej: „ustawa o funduszach”) regulujących działalność zarządzających ASI oraz alternatywnych spółek inwestycyjnych (dalej: „ASI”). W związku z powyższym ERC sp. z o.o. oraz ASI ERC sp. z o.o. sp. k. informują inwestorów o zmianach dotyczących obejmowania praw uczestnictwa ASI przez klientów detalicznych, w szczególności o treści przepisów art. 56 ust. 1 i 2 ustawy zmieniającej oraz o treści przepisów art. 8a ust. 4 oraz art. 70k ustawy o funduszach.

Zgodnie z art. 56 ust. 1 i 2 ustawy zmieniającej:

1. Osoby fizyczne posiadające w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy prawa uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej, której co najmniej 50% praw uczestnictwa nie posiadają klienci profesjonalni, o których mowa w art. 2 pkt 13a lit. a-m ustawy zmienianej w art. 14, które nie spełniają warunku określonego w art. 70k ust. 3 ustawy zmienianej w art. 14, pozostają inwestorami alternatywnej spółki inwestycyjnej.

2. Osoby fizyczne, o których mowa w ust. 1, nie mogą obejmować nowych praw uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej, w szczególności uczestniczyć w:

1) podwyższeniu wartości nominalnej istniejących udziałów – w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością,

2) obejmowaniu akcji nowej emisji, sprzedaży akcji własnych, podwyższeniu wartości nominalnej akcji – w spółce akcyjnej oraz komandytowo-akcyjnej,

3) zwiększeniu wkładu dotychczasowych komandytariuszy – w spółce komandytowej

– jeżeli wartość nowych wkładów liczonych łącznie z dotychczasowymi wkładami tych osób fizycznych będzie mniejsza niż określona w art. 70k ust. 3 ustawy zmienianej w art. 14 oraz o ile nie zostanie dokonana pozytywna ocena osoby fizycznej zgodnie z art. 70k ust. 1 ustawy zmienianej w art. 14, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy o funduszach:

1. Alternatywna spółka inwestycyjna jest alternatywnym funduszem inwestycyjnym, innym niż określony w art. 3 ust. 4 pkt 2.

2. Alternatywna spółka inwestycyjna może prowadzić działalność w formie:

1) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej albo spółki europejskiej;

2) spółki komandytowej albo spółki komandytowo-akcyjnej, w których jedynym komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna albo spółka europejska.

3. Wyłącznym przedmiotem działalności alternatywnej spółki inwestycyjnej, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, jest zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną.

4. Alternatywna spółka inwestycyjna nie może zawrzeć umowy pożyczki lub innej umowy o podobnym charakterze, dokonywać emisji obligacji lub innych papierów wartościowych niebędących prawami uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej, jeżeli udzielającym pożyczkę lub zawierającym inną umowę o podobnym charakterze albo obejmującym lub nabywającym obligacje lub inny papier wartościowy jest osoba fizyczna. Ograniczenie to nie dotyczy osoby fizycznej uznanej za klienta profesjonalnego, z uwzględnieniem art. 70k ust. 1 i 3.

Zgodnie z art. 70k ustawy o funduszach:

1. Zarządzający ASI, na wniosek podmiotu innego niż określony w art. 2 pkt 13a lit. a-m oraz w zakresie określonym w takim wniosku, może traktować ten podmiot jak klienta profesjonalnego, pod warunkiem że podmiot ten posiada wiedzę i doświadczenie pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych oraz właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami, a także spełnia warunek, o którym mowa w ust. 3. Przed uwzględnieniem wniosku zarządzający ASI ustala wiedzę tego podmiotu o zasadach traktowania klientów profesjonalnych w zakresie, którego wniosek dotyczy.

2. Zarządzający ASI, na wniosek klienta profesjonalnego oraz w zakresie określonym w takim wniosku, może traktować go jak klienta detalicznego. Zarządzający ASI może traktować klienta profesjonalnego jak klienta detalicznego również pomimo braku takiego wniosku w przypadku alternatywnej spółki inwestycyjnej, która uzyskała zezwolenie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 rozporządzenia 2015/760.

3. Osoba fizyczna może być uznana za klienta profesjonalnego, jeżeli wartość jej wkładu do alternatywnej spółki inwestycyjnej będzie nie mniejsza niż równowartość w złotych kwoty 60 000 euro.

4. Środki na wniesienie przez osobę fizyczną wkładu lub udziału w przypadku, o którym mowa w ust. 3, nie mogą pochodzić z pożyczki, darowizny lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej z alternatywną spółką inwestycyjną, zarządzającym ASI lub jednostką powiązaną z tymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości.

5. Równowartość w złotych kwoty wyrażonej w euro, o której mowa w ust. 3, ustala się przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień wniesienia wkładu lub udziału.

6. Czynność prawna mająca za przedmiot prawa uczestnictwa w alternatywnej spółce inwestycyjnej, prowadząca do przeniesienia tych praw lub uprawnień z nich wynikających na podmiot inny niż inwestor tej alternatywnej spółki inwestycyjnej oraz zarządzający ASI zarządzający tą alternatywną spółką inwestycyjną wymaga wyrażenia zgody w formie pisemnej przez zarządzającego ASI zarządzającego tą alternatywną spółką inwestycyjną. Zarządzający ASI odmawia wyrażenia zgody, jeżeli po dokonaniu weryfikacji podmiot, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie spełnia warunków pozwalających na jego uznanie za klienta profesjonalnego, z uwzględnieniem ust. 3 i 4. Czynność prawna dokonana bez wyrażenia zgody przez zarządzającego ASI jest nieważna.

7. Przepisów ust. 3-6 nie stosuje się, w przypadku gdy co najmniej 50% praw uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej posiadają klienci profesjonalni, o których mowa w art. 2 pkt 13a lit. a-m.

Rozpoczęcie działalności operacyjnej

Pomimo, że projekt funkcjonuje już od początku lipca, formalnie będziemy mogli zacząć działać dopiero po serii komitetów  inwestycyjnych, które odbędą się na przełomie sierpnia i września 2018. To już naprawdę ostatni krok przed rozpoczęciem działalności operacyjnej. Po zatwierdzeniu budżetów na 2018 i kolejne lata – co mamy nadzieję nastąpi na początku września – pozostaje nam tylko zakasać rękawy i skoncentrować się na aktywnościach wokół naszego pipeline projektowego. Zapraszamy do kontaktu!

Podpisanie umowy inwestycyjnej z PGE Ventures

Dnia 19. czerwca 2018 podpisaliśmy umowę z PGE Ventures sp. z o.o. – inwestorem prywatnym w ramach naszego Funduszu. Termin podpisania umowy zbiega się z wstępem do rozpoczęcia działalności operacyjnej funduszu, który startuje od lipca. Za nami już dawno seria spotkań ze spółkami z GK PGE (PGE Nowa Energia, PGE Systemy) – tak więc podpisanie umowy było do pewnego stopnia „czystą formalnością”.

Podpisanie umowy z NCBiR

Dnia 28. grudnia 2017 podpisaliśmy umowę z NCBiR – fundusz „Epic Alfa” stał się faktem. Przed rozpoczęciem działalności operacyjnej pozostało kilka formalności m.in. wpis do rejestru zarządzających ASI i podpisanie umów inwestycyjnych z inwestorami prywatnymi funduszu, ale mamy na to trochę czasu, bo projekt zakłada że fundusz startuje od lipca 2018.

Scroll to top