Nadzór inwestycyjny

Elementem współpracy z Przedsiębiorcą jest monitoring i nadzór nad Spółką Portfelową, który jest realizowany poprzez aktywną współpracę Funduszu ze spółką we wszystkich obszarach jej funkcjonowania. Istotne dla Funduszu jest przede wszystkim transparentne prowadzenie zaplanowanych działań i współdziałanie umożliwiające wykorzystanie zasobów Funduszu przy realizacji inwestycji.  

Przedstawiciele Funduszu wspierają spółkę w zakresie działań operacyjnych, prowadzenia prac badawczo-rozwojowych (transfer know-how), jak również poprzez wykorzystanie posiadanego kapitału relacyjnego.

Na bazie zapisów umów inwestycyjnych Spółki Portfelowe, które otrzymają wsparcie zobligowane będą do raportowania bieżącego stanu działalności i aktywności (comiesięczne – obligatoryjne w okresie pierwszego roku od inwestycji, następnie kwartalne i roczne), składające się ze sprawozdań z realizacji zaplanowanych prac B+R, sprawozdań finansowych (lub wybranych danych finansowych w przypadku raportów miesięcznych i kwartalnych) wraz z komentarzem do tych sprawozdań i opisem istotnych zdarzeń, jak również pozostałe informacje w przekroju i formacie ustalonym przez Fundusz. Okresowy raport zawiera co najmniej wybrane elementy bilansu, rachunku zysku i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych. W zależności od terminowości przekazywanych raportów oraz jego zawartości Fundusz będzie miał możliwość transzowania kolejnych środków do Spółki Portfelowej.

Każda Spółka Portfelowa, które zostanie dokapitalizowana przez Fundusz zostanie zobowiązana na gruncie umowy inwestycyjnej do umożliwienia przeprowadzenia przez Fundusz kontroli w miejscu prowadzenia działalności przez Spółkę. Kontrole będą miały charakter doraźny i będą przeprowadzane w sposób nierodzący utrudnień organizacyjnych dla Spółki portfelowej.

Kolejnym elementem kontroli i nadzoru nad spółkami jest regularny kontakt (spotkania lub telekonferencja) przedstawicieli Spółki Portfelowej z reprezentantami Funduszu, nie rzadziej niż w cyklu miesięcznym. W ramach spotkań omawiane są kwestie operacyjne spółki portfelowej, jak również strategiczne decyzje do podjęcia przez spółkę portfelową. Ponadto w celu umożliwienia kontroli prawidłowości i terminowości realizacji przyjętego biznes planu, Fundusz będzie dążył do udostępnienia przedstawicielom Funduszu wglądu w rachunki bankowe Przedsiębiorstw Kwalifikowanych.

Ostatnim elementem systemu nadzoru będą narzędzia informatyczne umożliwiające bieżącą kontrolę oraz nadzór nad postępem prac. Do takich narzędzi należeć mogą:

 • Oprogramowanie księgowe, które umożliwi bieżącą kontrolę sytuacji finansowej.
 • Oprogramowanie do zarządzania projektami, które umożliwi raportowanie postępów prac i realizacji założonych kamieni milowych. Powyższe pozwoli na bieżącą kontrolę postępu prac B+R oraz szybkie decyzje dotyczące modyfikacji procesu.
 • Oprogramowanie do zarządzania realcją z klientem (CRM), które pozwoli zmierzyć efektywności prowadzonych działań sprzedażowych. Powyższe pozwoli na lepsze zrozumienie klienta i dopasowanie produktu do jego potrzeb.

Fundusz wprowadzi również szereg zapisów w umowie Inwestycyjnej pozwalających na kontrolę i zabezpieczenie interesów funduszu. Poniżej przedstawiono podstawowe z nich:

 • Ciągłość zarządzania
 • Zaangażowanie czasowe kluczowych osób
 • Zakaz konkurencji
 • Zakaz przejmowania pracowników
 • Lock-up
 • Prawo pierwszeństwa
 • Preferencja likwidacyjna
 • Drag Along
 • Tag Along
 • Uprawnienia Informacyjne (raportowanie)
 • Odpowiedzialność za naruszenia
 • Program motywacyjny i docelowa struktura udziałowa
Scroll to top