Polityka Prywatności

§ 1. Wstęp – dane podstawowe

Niniejsza Polityka Prywatności (dalej „Polityka”) zawiera informacje dotyczące używania (przetwarzania) przez ERC sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (dalej „ERC”), danych osobowych osób odwiedzających lub korzystających z usług świadczonych przez ERC poprzez stronę internetową (domena: wwwerc.vc), której administratorem jest ERC oraz  danych osobowych osób, z którymi ERC nawiązuje lub które nawiązują z ERC kontakt w drodze korespondencji e-mailowej, bądź za pośrednictwem formularza kontaktowego na ww. stronie internetowej (dalej łącznie „Użytkownicy”).


Szanujemy prywatność naszych Użytkowników, w związku z czym udostępniamy niniejszą Politykę, aby każdy Użytkownik wiedział, w jakim zakresie jego dane osobowe są przetwarzane oraz aby samodzielnie, świadomie i swobodnie decydował o tym, czy skorzysta z naszej strony internetowej, formularza kontaktowego oraz korespondencji e-mail.


W niniejszej Polityce wskazaliśmy ogólnie, w jaki sposób, na jakiej podstawie i w jakim zakresie zbieramy dane osobowe Użytkowników, do jakich celów wykorzystujemy te dane, komu je udostępniamy oraz jak je chronimy. W Polityce Użytkownik znajdzie również informację o tym, jakie prawa mu przysługują, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.


Polityka ma charakter ogólny i prezentuje najważniejsze kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych. Uszczegółowieniem niniejszej polityki są poszczególne regulaminy lub klauzule informacyjne, które Użytkownik będzie otrzymywać w momencie zbierania od niego danych osobowych przy okazji poszczególnych usług: np. subskrypcji newslettera, formularzy kontaktowych (prośba o kontakt, zapytanie ofertowe), konkursów, akcji promocyjnych, wydarzeń. 

Dodatkowe lub uzupełniające informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez ERC znajdują się także w dokumentacji kontraktowej lub klauzulach informacyjnych przekazywanych naszym klientom.


W zakresie w jakim wykorzystujemy na naszej stronie internetowej pliki cookies lub inne technologie zbierające dane, więcej informacji podajemy w Polityce cookies.

Administrator – dane kontaktowe ERC:

ERC sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 138, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000699157; NIP: 8952163268; REGON: 368504238. Strona internetowa: www.erc.vc, 
e-mail: inwestycje@erc.vc

§ 2. Przepisy prawa o ochronie danych osobowych

Polityka Prywatności ERC ma podstawę w następujących przepisach prawa:

 1. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”),
 2. ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
 3. ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne,
 4. ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 3. Zasady przetwarzania Twoich danych osobowych

Doceniamy zaufanie, którym obdarzyli nas Użytkownicy. W ramach przetwarzania danych osobowych Użytkowników przykładamy wagę do tego, aby dane te były przetwarzane w sposób bezpieczny, rzetelny, zgodny z prawem oraz przejrzysty dla Użytkownika.


Poniżej przedstawiamy najważniejsze zasady, jakimi się kierujemy:

 1. Zbieramy dane osobowe jedynie w minimalnym zakresie, niezbędnym do realizacji celów, dla których są zbierane;
 2. Cele zbierania danych osobowych Użytkowników są jasno określone, mające oparcie w przepisach prawa – nie przetwarzamy danych w sposób niezgodny z tymi celami;
 3. Dbamy o aktualność i poprawność danych osobowych Użytkowników i niezwłocznie reagujemy na każde wnioski o sprostowanie lub aktualizację danych;
 4. Realizujemy prawo Użytkowników do dostępu do ich danych osobowych oraz ich poprawiania;
 5. Realizujemy prawo Użytkowników do usunięcia danych osobowych, wycofania zgody, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawa do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu;
 6. Ograniczamy przechowywanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, jedynie do okresu niezbędnego dla realizacji celów, dla których są zbierane, chyba, że zachodzą zdarzenia mogące wydłużyć okres przechowywania danych;
 7. Chronimy dane osobowe Użytkowników przed utratą, dostępem osób niepowołanych, przypadkową utratą lub zmianą oraz innymi bezprawnymi formami przetwarzania;
 8. Jeżeli dane osobowe są udostępniane innym podmiotom, następuje to w sposób bezpieczny, umownie zabezpieczony oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 4. Prawa Użytkowników związane z przetwarzaniem danych osobowych

ERC realizuje prawa Użytkowników związane z przetwarzaniem ich danych osobowych. Uprawnienia te wynikają z obowiązujących przepisów prawa w zakresie danych osobowych, w szczególności RODO (art. 16-21).

Użytkownik ma prawo do:

 1. Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeśli zgoda jest podstawą prawną przetwarzania danych;
 2. Prawo do informacji, jak ERC przetwarza jego dane osobowe;
 3. Dostępu do danych: otrzymania od ERC potwierdzenia czy i w jaki sposób dane osobowe są przetwarzane przez ERC oraz dostępu do nich, w zakresie wynikającym z art. 15 RODO;
 4. Sprostowania nieaktualnych lub niedokładnych danych osobowych, a także prawo do ich uzupełnienia w przypadku, gdy są niekompletne;
 5. Sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, jeśli przetwarzamy dane osobowe w oparciu o nasz uzasadniony interes (np. cele analityczne, statystyczne, dowodowe, archiwizacyjne), wówczas w razie Twojego sprzeciwu, będziemy musieli zaprzestać przetwarzania Twoich danych, chyba, że wykażemy istnienie istotnych, uzasadnionych podstaw dla przetwarzania, które to obiektywnie powinny mieć pierwszeństwo nad Twoimi interesami lub są niezbędne do ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (np. cele dowodowe, bądź w przypadku dochodzenia roszczeń przez/od ERC). Prawo sprzeciwu przysługuje także w przypadku, gdy przetwarzanie dotyczy marketingu bezpośredniego, w tym profilowania (niezależnie czy podstawą prawną takiego przetwarzania jest zgoda czy nasz uzasadniony interes; w każdym przypadku Twój sprzeciw lub cofnięcie zgody w tym zakresie spowoduje, iż zaprzestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach);
 6. Niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Użytkownika skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływa (chyba, że jest dozwolone prawem, lub jest to niezbędne do wykonania umowy, lub opiera się na wyraźnej zgodzie; w dwóch ostatnich przypadkach Użytkownik ma prawo do wyrażenia własnego stanowiska lub zakwestionowania tej decyzji);
 7. Usunięcia danych osobowych przez ERC („prawo do bycia zapomnianym”) – polega co do zasady na żądaniu od ERC niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych; zgodnie z art. 17 RODO istnieją jednak wyjątki od tego prawa (m.in. do celów ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami);
 8. Ograniczenia przetwarzania danych osobowych, co w wymiarze praktycznym może polegać na czasowym zablokowaniu dostępu do Twoich danych czy przeniesieniu danych do innego systemu,
 9. Przenoszenia danych: masz prawo do otrzymania kopii danych osobowych, które nam dostarczyłeś, jeśli przetwarzanie odbywa się w oparciu o Twoją zgodę lub na podstawie umowy, tylko w sposób zautomatyzowany.
 10. Złożenia skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Wszelkie wnioski dotyczące przetwarzanych danych osobowych, w tym przysługujących Tobie praw, możesz przesłać e-mailowo na adres: inwestycje@erc.vc, lub pisemnie na adres: ERC sp. z o.o. ul. Strzegomska 138, Wrocław.

Twoje wnioski zostaną spełnione bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po ich otrzymaniu. Termin ten może ulec przedłużeniu z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, o kolejne dwa miesiące, o czym Cię poinformujemy. Do momentu realizacji wniosku może się jednak zdarzyć, że otrzymasz od nas informacje, z których zrezygnowałeś cofając zgodę lub wyrażając swój sprzeciw.


W zakresie w jakim Użytkownik kieruje do ERC swoje wnioski, prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych (numeru telefonu lub adres e-mail, w przypadku wniosków pisemnych także adresu do korespondencji). Jeżeli wnioski dotyczą korzystania ze stron internetowych prosimy o podanie adresu strony internetowej lub informacji o usłudze świadczonej poprzez naszą stronę oraz dodatkowych wyjaśnień zgłaszanego wniosku (w celu sprawniejszej obsługi wniosku). W celu realizacji niektórych wniosków możemy potrzebować potwierdzenia tożsamości Użytkownika.

§ 5. Bezpieczeństwo danych osobowych

ERC podejmuje techniczne i organizacyjne środki służące ochronie danych osobowych Użytkownika przed bezprawnym i nieautoryzowanym dostępem lub wykorzystaniem, jak również przed przypadkowym ich zniszczeniem, utratą lub naruszeniem integralności. Zasada zapewnienia bezpieczeństwa przyświecała nam podczas projektowania infrastruktury IT, projektowania standardów i praktyki biznesowej. Nasze procedury bezpieczeństwa obejmują w szczególności: zabezpieczenie dostępu, system kopii zapasowych, monitowanie, przegląd i utrzymanie, zarządzanie incydentami bezpieczeństwa, analizę ryzyka. 

W ramach zapewniania bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych zobowiązujemy się do uwzględnienia:

 1. poufności – będziemy chronić dane przed przypadkowym ujawnieniem osobom trzecim,
 2. integralności – będziemy chronić dane przed nieuprawnioną modyfikacją,
 3. dostępności – będziemy zapewniać dostęp upoważnionych osób do Twoich danych, jeżeli wystąpi taka potrzeba.


Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez osoby trzecie jedynie w przypadku, gdy taki podmiot zobowiąże się do zapewnienia właściwych technicznych i organizacyjnych środków gwarantujących zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, jak również do zachowania poufności tych danych. Każdy pracownik ERC lub podmiot współpracujący z nami, mający dostęp do danych osobowych, dysponuje odpowiednim upoważnieniem i jest zobowiązany do zachowania poufności.

§ 6. Przetwarzanie danych osobowych

ERC przetwarza Twoje dane osobowe wyłącznie w określonych, jednoznacznych i zgodnych z prawem celach. Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób niezgodny z tymi celami.


O tym, jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych, ERC każdorazowo informuje Użytkownika w ramach osobnego komunikatu lub przez odesłanie do niniejszej Polityki.


Poniżej przedstawiamy różne podstawy prawne oraz różne cele, w których możemy wykorzystywać dane osobowe (zwracamy uwagę na możliwość, że w ramach jednego procesu przetwarzania danych, dane Użytkownika będą przetwarzane w różnych celach i na różnych podstawach prawnych):

 1. Zgoda jako podstawa prawna (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Zgoda może być wyrażona w wyniku inicjatywy Użytkownika (m. in. przez podanie danych i wysłanie formularza) albo poprzez konieczność zaznaczenia checkbox’a.


W każdym przypadku Użytkownik może cofnąć swoją zgodę, w sposób wskazany w informacji o przetwarzaniu danych osobowych, a także w § 7. Zgoda stanowi podstawę prawną m.in., w sytuacji, gdy Użytkownik:

 1. zostawia nam dobrowolnie swoje dane i kieruje do nas zapytanie o ofertę, prośbę o kontakt,
 2. subskrybuje newsletter,
 3. wyraża dodatkowe zgody w celu marketingu przyszłego, polegającego na: przesyłaniu ofert usług lub informacji handlowych, w tym profilowaniu dla celów tego marketingu oraz prowadzeniu i analizowaniu badań: satysfakcji klienta, zainteresowania usługami,
 4. bierze udział w badaniu zadowolenia obsługi,
 5. bierze udział w konkursach.

 1. Wykonanie umowy lub działania zmierzające do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)


Podstawa prawna w postaci zawartej umowy lub działań zmierzających do jej zawarcia ma zastosowanie m. in., gdy realizujemy dostęp do naszych serwisów oraz usług świadczonych drogą elektroniczną lub za ich pośrednictwem (np. formularze kontaktowe) lub gdy prowadzimy korespondencję e-mailową.


Wskazujemy też, że w przypadku przygotowania i przesłania konkretnej oferty danej usługi lub informacji ofertowych albo informacji o usłudze, zmienia się podstawa prawna przetwarzania danych osobowych na działania zmierzające do zawarcia umowy lub na umowę (art. 6 ust. 1 lit b RODO).

 1. Prawnie uzasadnione interesy (z wyjątkiem przypadków, gdy twoje interesy lub twoje podstawowe prawa i wolności mają pierwszeństwo przed naszymi interesami) (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)


Możemy przetwarzać dane osobowe na podstawie naszych uzasadnionych interesów polegających m.in. na:

 1. obsłudze zapytań innych niż informacje marketingowe;
 2. badaniu jakości obsługi;
 3. realizacji celów dowodowych, archiwalnych oraz celem zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
 4. realizacji celów analitycznych i statystycznych, żeby zapewnić dbałość o jakość usług dokonywać lepszego doboru usług do potrzeb klientów, ogólnej optymalizacji naszych usług, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, dokonywania analiz sprzedażowych i rynkowych, opracowywania strategii marketingowych lub biznesowych. W tym przypadku wynikiem przetwarzania są dane zbiorcze;
 5. w związku z realizacją usług świadczonych drogą elektroniczną oraz zapewnieniem ich bezpieczeństwa, obsługą reklamacji, ERC może przetwarzać dane Użytkowników;
 6. realizacji praw Użytkowników, w szczególności prawa do prawidłowości danych, prawa do cofnięcia zgody oraz przechowywania żądań Użytkowników oraz dowodów na ich obsługę;
 7. zarządzaniu procesem świadczenia usług i obsługi klienta, ustalaniu standardów obsługi, zapewnienia dbałości o jakość usług, prowadzeniu bazy pomysłodawców/grantobiorców, w tym pomysłodawców/grantobiorców potencjalnych.


Jeżeli Użytkownik kontaktuje się z ERC jako pracownik pomysłodawców/grantobiorców w bieżących sprawach, w tym w sprawie korzystania z usług ERC, zainteresowania ofertą dla pomysłodawców/grantobiorców, dane osobowe przetwarzane będą w ramach uzasadnionych interesów polegających na możliwości bieżącego kontaktu w ramach takiej relacji biznesowej.

 1. Ochrona żywotnych interesów osoby (art. 6 ust 1 lit. d RODO) lub spełnienie obowiązku prawnego leżącego na administratorze (art. 6 ust 1 lit. c RODO).

W niektórych przypadkach podstawą przetwarzania danych osobowych może być ochrona żywotnych interesów osoby lub spełnienie obowiązku prawnego leżącego na administratorze. Dotyczy to szczególnie obowiązków ciążących na ERC w z związku z realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności na podstawie przepisów prawa podatkowego i rachunkowego.

 1. W zakresie w jakim wykorzystujemy na naszych stronach internetowych pliki cookies lub inne technologie oraz przetwarzamy za ich pomocą dane osobowe (więcej informacji podajemy w Polityce cookies).

ERC zbiera dane osobowe Użytkowników, kiedy wypełniają formularze na naszych stronach internetowych, kontaktują się z telefonicznie lub e-mailowo, kierują pytania lub wiadomości za pomocą naszych serwisów społecznościowych (możemy wówczas zachować informacje, które Użytkownicy dobrowolnie przekazali pisząc lub kontaktując się z ERC oraz automatycznie dane zawarte w logach systemowych oraz plikach cookies (więcej w tym zakresie w Polityce cookies).

Dane osobowe, o których piszemy, mogą obejmować różny zakres danych, w zależności od kategorii podmiotu danych oraz tego czy jesteś już naszym Klientem, osobą potencjalnie zainteresowaną naszymi usługami, a także celu, dla którego dane są zbierane. Jeżeli jesteś już naszym Klientem, poza danymi pozostawionymi przez Ciebie na formularzu lub w trakcie rozmowy lub korespondencji, możemy wykorzystać także dane na Twój temat wcześniej zebrane przez ERC, w zakresie niezbędnym do realizacji celu. Za każdym razem będziemy przetwarzać tylko niezbędny zakres danych.


Możemy przetwarzać takie dane osobowe jak: dane identyfikacyjne (np. imię, nazwisko), dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres email, adres zamieszkania, dane dot. Twoich zapytań, zamówień, zleceń, reklamacji, dane dot. usług, którymi jesteś zainteresowany, informacje przekazane w trakcie rozmowy lub zawarte w korespondencji kierowanej od lub do ERC (także w ramach serwisów społecznościowych), w przypadku podmiotów gospodarczych także nazwę firmy oraz numer NIP, dane osoby kontaktowej (stanowisko)..


W ramach korzystania z serwisu internetowego ERC podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz często niezbędne, żeby obsłużyć zamówienie lub zapytanie Użytkownika (takie elementy danych oznaczamy symbolem * np. imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, nazwa firmy; niezależnie od tego Użytkownik może pozostawić dobrowolnie dodatkowe dane).


Jeżeli Użytkownik nie chce pozostawić swoich danych osobowych poprzez strony internetowe, wówczas może skontaktować się z nami telefonicznie lub e-mailowo lub też na miejscu w naszej siedzibie.


W związku z korzystaniem z naszej strony internetowej, zbieramy także dane w ramach plików cookies lub innych podobnych technologii internetowych (np. kody, pixele, tagi, wtyczki). Zakres danych zapisanych w związku z wykorzystywaniem plików cookies opisany jest szczegółowo w Polityce cookies. 


W ramach korzystania z naszej strony internetowej, dane osobowe zostały nam udostępnione przez Ciebie. W przypadku podmiotów gospodarczych dane mogą pochodzić z publicznie dostępnych rejestrów (m. in. z CEIDG, KRS), a dane osobowe osób kontaktowych u klienta korporacyjnego także ze stron internetowych.

Formularze zbierające dane osobowe w ramach serwisu skierowane są do osób pełnoletnich. W związku z tym ERC nie przetwarza świadomie danych osobowych osób poniżej 16 roku życia. Wyrażone przez Użytkowników zgody są wiążące dla osób powyżej 16 roku życia. Jeśli masz mniej niż 16 lat, nie powinieneś udzielać nam żadnych informacji. Jeśli poweźmiemy informację, iż osoba poniżej 16 roku życia przekazała nam dane osobowe bez możliwej do zweryfikowania zgody rodzicielskiej, nie będziemy przetwarzać takich danych.

§ 7. Zgoda i jej cofnięcie

W relacji z Użytkownikiem, także w ramach usług oferowanych za pośrednictwem strony internetowej polegających na udzielaniu informacji handlowych i marketingowych, Użytkownik może być poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych dotyczących usług ERC, w tym na marketing elektroniczny, jeśli to właśnie Twoja zgoda może stanowić właściwą podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych. Wyrażenie zgody może też nastąpić przez tzw. „wyraźnie działanie” np. wynikające z faktu dobrowolnego pozostawienia przez Ciebie swoich danych i zwrócenie się z prośbą o kontakt lub wysłaniem zapytania w zakresie określonym w zgodzie, bądź w formie zaznaczenia checkbox’ów.


W przypadku przetwarzania danych Użytkowników w związku z przekazaniem danych w ramach zapytania o ofertę, Użytkownik może cofnąć swoją zgodę w tym zakresie informując nas o rezygnacji z dalszego kontaktu w tym zakresie (utrata zainteresowania ofertą będzie dla nas jednoznaczna z cofnięciem Twojej zgody).


Dla Użytkowników oraz Klientów lub potencjalnych klientów ERC wycofanie zgód w celach marketingu przyszłego może nastąpić w każdym momencie poprzez kontakt telefoniczny, e-mailowy lub bezpośredni z ERC (podane wyżej dane kontaktowe). 


W innych przypadkach pozyskanych przez ERC zgód należy postępować zgodnie z informacjami wskazanymi w stosownych klauzulach informacyjnych lub w korespondencji marketingowej. Wycofanie zgody nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami, musisz jednak wiedzieć, że jej wycofanie może pociągać za sobą brak możliwości korzystania z takich usług, jak np. otrzymywanie newslettera, otrzymanie odpowiedzi, otrzymywanie ofert lub reklam, zaproszeń na wydarzenia i innych, dla których świadczenia przepisy prawa wymagają od nas uzyskania Twojej zgody.


Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wniosek o cofnięcie zgody zostanie rozpatrzony niezwłocznie. Po zrealizowaniu wniosku zaprzestaniemy przetwarzać dane osobowe w celu marketingowym, w tym także w celu otrzymywania informacji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną oraz telefoniczną. Do momentu realizacji wniosku może się jednak zdarzyć, że Użytkownik otrzyma od nas informacje, z których zrezygnował cofając zgodę, z uwagi na czas potrzebny do realizacji wniosku w naszych systemach.


Jeżeli posiadamy dane Użytkowników na potrzeby realizacji innych celów (np. realizacji umowy, usługi, wykazania dowodów, dochodzenia roszczeń), to możemy je nadal w tych celach przetwarzać na innej podstawie prawnej.


W zakresie zarządzania zgodą na instalację i wykorzystanie plików cookies więcej informacji znajduje się w Polityce cookies.

§ 8. Przechowywanie danych

Dane będą przechowywane przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane. Tam gdzie to możliwe, staramy się podać skonkretyzowany okres przechowywania danych.


W przypadku procesów przetwarzania danych opartych na zgodzie, dane przechowywane będą przez okres jej ważności, nie dłużej niż 5 lat (chyba że ustalono krótszy okres) od daty jej udzielenia lub do czasu jej cofnięcia.


W każdym jednak przypadku okres przechowywania może ulec zmianie, tj. dane osobowe mogą być przechowywane dłużej, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub jest to konieczne do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń (np. do chwili przedawnienia roszczeń możemy przechowywać dowód udzielonej przez Użytkownika zgody), bądź krócej np. w przypadku zrealizowana żądania usunięcia danych.


Okres przechowywania danych osobowych jest ustalony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownik ma prawo do uzyskania od nas informacji jaki jest planowany i prawdopodobny czas przechowywania danych osobowych.


Poniżej wskazujemy przyjęte dla wskazanych procesów podstawowe okresy retencji:

 1. zapytanie o ofertę – przez okres niezbędny do obsługi Twojego zapytania o ofertę, nie dłużej niż 6 miesięcy, jeśli stracisz zainteresowanie ofertą i nie dojdzie do realizacji usługi, bądź wcześniej, jeśli cofniesz zgodę. Jeśli dokonasz zamówienia usługi, okres retencji ulegnie wydłużeniu na czas właściwy dla trwania dalszej relacji biznesowej i trwania dalszego procesu przetwarzania danych osobowych, w związku z umową i przedawnieniem roszczeń z niej wynikających;
 2. zgłoszenie prośby o kontakt – okres niezbędny do jego obsługi (nie dłużej niż 6 miesięcy, jeśli zrezygnujesz z rozmowy, stracisz zainteresowanie ofertą, bądź wcześniej, jeśli cofniesz zgodę; w przypadku reklamacji – przez czas niezbędny do jej realizacji i przedawnienia roszczeń);
 3. zapis na newsletter – do czasu rezygnacji z subskrypcji;
 4. marketing przyszły (zgody dodatkowe) – przez okres, w jakim cele, wynikające ze zgody pozostają ważne, ale nie dłużej niż 5 lat od ostatniego kontaktu z Tobą, a jeśli cofniesz zgodę to do momentu cofnięcia zgody;
 5. świadczenie usług drogą elektroniczną – przez czas trwania umowy;
 6. Pozostałe cele oparte na uzasadnionym interesie – przez okres ważności tych celów albo do czasu wniesienia sprzeciwu, w każdym przypadku nie dłużej niż 5 lat, chyba że zaistnieje konieczność przechowywania danych dłużej, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub będzie to konieczne do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń.

§ 9. Współadministrowanie danymi oraz odbiorcy danych

Informujemy, iż w zakresie celów wspólnych ERC i ASI ERC sp. z o.o. sp. k. realizowanych w ramach wspólnych procesów lub w ramach wspólnej infrastruktury, w tym w zakresie obsługi zapytań o zapytań o ofertę, informacji handlowych lub marketingowych, w procesie zamówienia usług, realizacji usług, obsługi, roszczeń, rozliczania, raportowania i audytowania wewnętrznego, obsługi klienta, prowadzenia bazy klientów, kontroli jakości obsługi klienta, Twoje dane będą przetwarzane na zasadzie współadministrowania przez ERC. Każdy ze współadministratorów może być zaangażowany w przetwarzanie danych osobowych klientów lub potencjalnych klientów na różnych etapach i w różnym stopniu, realizując nieraz własne, indywidualne cele, które są ze sobą ściśle powiązane. Ostatecznie wspólnym celem ERC jest świadczenie usług ERC według ustalonych standardów. Każdy ze współadministratorów będzie we własnym zakresie odpowiedzialny za realizację praw Użytkowników z uwagi na to, że poza wspólnymi systemami lub platformami, dane klientów lub potencjalnych klientów mogą być przetwarzane także w niezależnych procesach lub systemach IT. Niemniej w każdym przypadku można skontaktować się z ERC.


W zakresie, w jakim dodatkowa zgoda w celu marketingu przyszłego jest odbierana wspólnie dla ERC i  , informujemy, że w tym zakresie ERC będą współadministratorami danych osobowych Użytkownika. W tym przypadku żądania realizacji praw i wniosków Użytkowników należy składać bezpośrednio do ERC.

W uzasadnionych przypadkach dane mogą być udostępnione innym administratorom danych, jeśli istnieje ku temu podstawa prawna (zgoda np. w przypadku marketingu, umowa lub uzasadniony interes), w szczególności podmiotom związanym z realizacją inwestycji tj. NCBiR, ASI ERC sp.z o.o. sp.k., m. in. w związku z realizacją oferty, świadczeniem usług lub w ramach obsługi skarg lub roszczeń.


Możemy udostępnić Twoje dane także innym odbiorcom, będącym podmiotami przetwarzającymi – świadczącymi usługi na nasze zlecenie i w naszym imieniu, którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności w zakresie usług księgowych, usług IT, usług marketingowych (m.in. agencje marketingowe), badań rynku, organizacji i realizacji wydarzeń, call center, archiwizacji, obsługi korespondencji, audytorom, profesjonalnym doradcom.

W niektórych przypadkach podmioty zewnętrzne świadczące usługi na nasze zlecenie mogą występować w roli niezależnych administratorów, np. poczta polska lub inni operatorzy pocztowi, operatorzy transakcji płatniczych.


W uzasadnionych przypadkach Twoje dane mogą być także udostępnione organom administracji publicznej (np. prokuratura, policja, straż miejska, urzędy państwowe i samorządowe) oraz sądom. W zakresie celu marketingowego na przyszłość odbiorcami Twoich danych osobowych jako podmioty przetwarzające dane mogą być podwykonawcy ERC, działający także na zlecenie i w imieniu ERC.


W zakresie przekazywania danych do odbiorców danych w ramach korzystania z plików cookies, więcej informacji znajdziesz w Polityce Cookies.


Wskazujemy, że w przypadku, gdy odbiorcy danych będą samodzielnie i w imieniu własnym przetwarzać dane osobowe od Użytkownika, np. oferować produkty i usługi za pośrednictwem własnych kanałów, bez udziału ERC albo też będą realizować usługi we własnym imieniu, wówczas staną się odrębnymi administratorami danych i w tym zakresie ponoszą swoją własną odpowiedzialność za przetwarzanie takich danych osobowych, nie podlegając warunkom niniejszej Polityki.


Serwis może zawierać linki do innych stron internetowych ERC lub podmiotów powiązanych, stron serwisów społecznościowych lub do stron internetowych podmiotów współpracujących. Przechodząc na stronę internetową strony trzeciej, Użytkownicy podlegać będą odrębnej polityce prywatności i ochrony danych osobowych dla danej strony internetowej oraz tej strony trzeciej. Prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności i ochrony danych osobowych poszczególnych stron internetowych.

§ 10. Przetwarzanie danych poza EOG

Jeśli w ramach przetwarzania dane osobowe Użytkowników będą przekazywane do odbiorców w krajach trzecich (poza EOG), np. w Stanach Zjednoczonych, takie przekazywanie danych może odbywać się na podstawie decyzji w sprawie odpowiedniego stopnia ochrony podjętej przez Komisję Europejską, tj. dla organizacji uczestniczących w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), lub na podstawie standardowych klauzul umownych zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej albo na podstawie Państwa wyraźnej zgody.

§ 11. Przetwarzanie danych z wykorzystaniem plików cookies oraz innych technologii internetowych

W związku z korzystaniem przez Użytkownika ze strony internetowej, ERC gromadzi także dane zawarte w logach systemowych, plikach cookies lub wykorzystuje inne podobne technologie internetowe (np. kody, pixele, tagi, wtyczki). Więcej informacji na temat wykorzystywania plików cookies i innych technologii internetowych znajdziesz w Polityce cookies.

§ 12. Zmiany w Polityce

ERC zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce, co może wynikać z potrzeby dostosowania do zmian w przepisach prawa, obowiązujących standardów prywatności lub rozszerzenia oferty. W związku z tym o wszelkich zmianach ERC będzie informował stosownym komunikatem na swoich stronach internetowych.

§ 13. Informacje zawarte na stronie

Informacje zawarte na stronach internetowych, w tym podane ceny lub akcje promocyjne nie stanowią oferty handlowej. Wszelkie wiążące ustalenia dotyczące ofert i umów następują każdorazowo w indywidualnej umowie zawieranej przez jej strony.

Scroll to top